Witamy w Gimnazjum nr 2 w Cieszynie !

Ogólnie o nas…

   Gimnazjum nr 2 działa od roku 1999, powstało zgodnie z reformą edukacji. Mieści się na Osiedlu Liburnia, położonym w południowo-wschodniej części Cieszyna, sąsiaduje ze Szkołą Podstawową nr 2. Nasze gimnazjum liczy ok. 280 uczniów, którzy uczęszczają do 11 oddziałów, we wcześniejszym okresie działalności było 14 oddziałów. W szkole pracuje 35 nauczycieli, do pracy nauczycielskiej pozyskano kadrę o pełnych kwalifikacjach pedagogicznych. Od roku szkolnego 2002/2003 dysponujemy nową, pełnowymiarową halą sportową (wymiary: 18m x 36m). W roku 2003 zrealizowano nadbudowę szkoły i wykonano termoizolację budynku, dzięki temu uzyskaliśmy kilka dodatkowych sal lekcyjnych i bardzo dobre warunki do nauki. Gimnazjum prowadzi stołówkę szkolną dla uczniów i pracowników naszej szkoły, a także sąsiadującej Szkoły Podstawowej nr 2. Obiady w stołówce są smaczne i niedrogie. Szkoła ma pracownię komputerową, bibliotekę, czytelnię wyposażoną w pracownię internetową i szkolny sklepik, dostęp do gabinetu pielęgniarki szkolnej. W gimnazjum obowiązuje nauczanie języka angielskiego, jako pierwszego języka obcego oraz do wyboru: j. niemieckiego lub francuskiego, jako drugiego obowiązkowego języka obcego. Gimnazjum posiada certyfikat „Szkoły z klasą”.

Wyniki z egzaminu zewnętrznego:
   Uczniowie Gimnazjum nr 2 zdobywają każdego roku dobre wyniki z egzaminu gimnazjalnego, średnia szkoły jest wyższa od średniej krajowej i wojewódzkiej. Dobre wyniki uzyskali uczniowie G2 w międzynarodowym badaniu umiejętności PISA 2012 oraz badaniu ogólnopolskim Dydaktyka literatury i języka polskiego.

Klasy sportowe, integracyjne, językowe:
   Od roku 2002 gimnazjum prowadzi oddziały integracyjne, jako kontynuację integracji prowadzonej w Szkole Podstawowej nr 2, obecnie na każdym poziomie klas działa oddział integracyjny, od roku szkolnego 2003/2004 działają klasy sportowe o specjalności: koszykówka chłopców, w miarę potrzeb wprowadzane są inne dziedziny sportu, na każdym poziomie klas działa klasa sportowa, w klasie sportowej nie obowiązuje rejonizacja. Nasi uczniowie chętnie biorą udział w konkursach przedmiotowych, regionalnych, bibliotecznych, plastycznych, recytatorskich, ortograficznych, przeglądach muzycznych, zawodach sportowych, osiągając bardzo dobre rezultaty, największe dotychczasowe osiągnięcie to tytuł Mistrza Śląska w koszykówce chłopców i 8. Miejsce w zawodach ogólnopolskich oraz tytuł Wicemistrza Śląska. Od roku szkolnego 2013/2014 swoją działalność rozpoczęły klasy językowe, zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska, o zwiększonej liczbie godzin j. angielskiego i j. niemieckiego.

Działalność i zajęcia dodatkowe:
   W Gimnazjum nr 2 działają przedmiotowe koła zainteresowań z każdego przedmiotu, redakcyjne, sportowe, zespół wokalny. Podczas zajęć pozalekcyjnych uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, poszerzają wiedzę, zdobywają nowe umiejętności, przygotowują się do udziału w konkursach. Uczniowie potrzebujący pomocy znajdują ją w czasie zajęć wyrównawczych i innych specjalistycznych, korzystają z pomocy szkolnego pedagoga, psychologa i logopedy.
   W szkole prowadzona jest profilaktyka uzależnień, preorientacja zawodowa, działa wolontariat uczniowski. Prężnie działa Samorząd Uczniowski, organizując akcje charytatywne i kulturalne. Uczniowie mogą wypożyczać książki w szkolnej bibliotece, korzystać z pracowni multimedialnej w czytelni, zajęć świetlicowych. Młodzież naszego gimnazjum od kilku lat redaguje gazetkę szkolną "Czytadełko", która wydawana jest co miesiąc, również w wersji elektronicznej, od kilku lat z powodzeniem bierze udział w zajęciach ruchowych wg Weroniki Sherbourne, współpracując z dziećmi z przedszkola nr 20. Cyklicznie, od 2008r. organizowany jest przez naszą szkołę Powiatowy Konkurs Poetycki im. J. Kubisza dla gimnazjalistów, od 2011r. G2 jest organizatorem konkursu polonistycznego dla uczniów szkół podstawowych Cieszyna. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, zdobywając tytuły laureatów, m. in. z j. polskiego, biologii, matematyki oraz finalistów z różnych przedmiotów: historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie. Tradycyjnie, każdego roku młodzież bierze udział w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur, ogólnopolskim konkursie j. angielskiego FOX oraz innych konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych.

Współpraca zagraniczna:
   Systematycznie prowadzimy współpracę zagraniczną, m.in. ze szkołami z Anglii, Rumunii, Niemiec, Czech, Cypru, Portugalii, począwszy od roku 2002 bierzemy udział w realizacji projektów unijnych w ramach programów Socrates-Comenius i Comenius. Aktualnie realizujemy nasz trzeci projekt pt. „Odkryj, zrozum, doceń”. Uczniowie i nauczyciele brali udział w zagranicznych wizytach roboczych przeprowadzanych w wymienionych krajach. Od kilku lat współpracujemy z Polską Szkołą Podstawową w Gnojniku z Czeskiej Republiki, noszącą imię naszego patrona, J. Kubisza  oraz ze Szkołą Podstawową w Bystrzycy z Czech, wydając bliźniacze, elektroniczne gazetki szkolne..  Przez kilka lat współpracowaliśmy ze szkołą w Trzyńcu (Czechy) w zakresie ekologii, a także z Cieszyńskim Klubem Europejskim "Teraz Europa".